Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 • Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi prodejcem Čtvrtkon z.s., se sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L 9179 (dále jen "Prodejce") a kupujícím lístků (dále jen "Kupující") a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/ 2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (dále též „smluvní strany“) vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva“) uzavírané mezi nimi prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“), na místě konání akce nebo prostřednictvím právního jednání učiněného elektronickými prostředky – emailem.
 • Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové stránce www.ctvrtkon.cz a je realizován přes platformu FAPI (dále jen „webová stránka“). Kupující může provést objednávku lístků na IT akce prostřednictvím webového formuláře nebo jiného příslušného kanálu určeného Prodejcem.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Prodej vstupenek

 • Kupující se zavazuje uhradit platbu za zakoupené lístky v plné výši ve stanoveném termínu. Platba se může provést prostřednictvím bankovního převodu nebo jiným předem dohodnutým způsobem.
 • Účastníkem je konkrétní osoba, která se dané akce osobně zúčastní a prokáže se zakoupenou vstupenkou. Vstupenku může mít kupující v elektronické či tištěné podobě.
 • Kontaktovat prodejce znamená navázat spojení s pověřenou osobou prostřednictvím telefonního čísla či e-mailu uvedeného v sekci Kontakty (dále jen “kontakty”) na webové stránce. Náklady na telefonní hovory či na internetové připojení si hradí kupující sám.
 • Kupující vytvořením objednávky či zakoupením vstupenky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obchodními podmínkami.
 • Vstupenkou je zkrácený daňový doklad (dále jen “vstupenka”) na jméno kupujícího, který kupující po zaplacení objednávky obdrží na jeho uvedenou e-mailovou adresu. Pokud se tak nestane, je povinnen do tří dnů kontaktovat prodávajícího.
 • Kupující je povinen zkontrolovat dodanou vstupenku a v případě zjištění jakýchkoli vad nebo nesrovnalostí kontaktovat prodejce bez zbytečného odkladu. Náklady na telefonní hovory či na internetové připojení si hradí kupující sám.
 • V případě nedodání všech požadovaných informací je prodávající oprávněn vyžádat si tyto informace od kupujícího.
 • V průběhu vytváření objednávky může kupující měnit údaje, jakmile objednávku odešle, tak jsou tyto údaje považovány za správné.
 • Odesláním souhlasu s obchodními podmínkami kupující souhlasí s nabídkou prodávajícího, včetně formy úhrady a doručení vstupenky.

Odstoupení od smlouvy, vrácení či výměna

 • Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet). Prodávající tedy nepřijímá vstupenky zpět a neposkytuje za ně žádné jiné náhrady.
 • V případě změny programu akce, či přesunu termínu nemůže kupující po prodávajícím vyžadovat vrácení peněz či voucher na jinou akci.
 • V případě zrušení akce je prodávající povinen vrátit finanční obnos obdržený od kupujícího za vstupenku.

Řád akce

 • Prodejce nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, škody nebo následky vzniklé v souvislosti s účastí Kupujícího na Čtvrtkon akci.

Ochrana osobních údajů

 • Souhlas s audiovizuálními záznamy

Intelektuální vlastnictví

 • Všechna autorská práva a práva duševního vlastnictví související Čtvrtkon akcí, včetně veškerých prezentací, materiálů a obsahu akce, zůstávají výhradním vlastnictvím pořadatele akce. Kupující souhlasí s tím, že nebude kopírovat, distribuovat nebo využívat tento obsah bez předchozího písemného souhlasu pořadatele.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky tvoří smluvní vztah mezi Prodejcem a Kupujícím v souvislosti s nákupem lístků na Čtvrtkon akce a nahrazují všechny předchozí ústní nebo písemné dohody.
 • Každá změna nebo doplnění těchto obchodních podmínek musí být provedena písemně a podepsána oběma stranami.
 • Pokud některé ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno za neplatné nebo nevymahatelné, zbylé ustanovení těchto obchodních podmínek zůstávají plně platná a účinná.
 • Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2023.
 • Vztah mezi Prodejcem a Kupujícím se řídí právním řádem platným na území, kde je Prodejce registrován.
 • Veškeré spory vyplývající z této smlouvy se budou řešit smírnou cestou. V případě neshody, která není možné smírně vyřešit může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: europa.eu.